Snížení emisí NOx

V minulém roce byla podepsána smlouva na realizaci ekologických opatření na kotli K3 se společnosti Teplárna Otrokovice a.s. pomocí recirkulace spalin za účelem snížení emisí oxidů dusíku. Dílo zahrnovalo dodávku a montáž spalinovodů a ventilátoru, provedení stavební části, elektro, MaR a napojení na řídicí systém včetně ladění provozu pro optimální chod celé recirkulace. Provedení díla bylo provázeno poměrně krátkým časem na realizaci a komplikovaným napojováním na stávající technologii (odstavování kotle v závislosti na provozu celé teplárny). Po dokončení montážních prací proběhly zkoušky a předkomplexní vyzkoušení, vše v plánovaném termínu. Komplexní vyzkoušení v délce 72 hodin proběhlo bez problému a od února má již zákazník dílo převzato do předběžného užívání. V současné době probíhá tříměsíční zkušební provoz. Vzhledem k tomu, že garanční měření prokázalo účinnost dané technologie, předpokládáme, že stejná instalace bude provedena i na kotli K4.

Parametry po provedení opatření :
- snížení emisí NOx ve spalinách kotle K3 o 100 mg/Nm3,
- snížení teploty palivové směsi na max. 200°C
- obsah O2/m3 v palivové směsi na max. 11%
- hladina hluku recirkulačního ventilátoru ≤ 80 dB.

Plnění garantovaných parametrů bylo prověřováno při výkonech kotle 60 t/hod, 75 t/hod, 100 t/hod, 125 t/hod a výkonové změně 60 – 125 – 60 t/hod. Z výsledků během měření předběžně vyplývá, že naše dílo plní předpokládaný účel a to snížení emisí oxidů dusíku, koncentraci O2 ve spalinách a další výše uvedené parametry.  
Předání díla jako celku je plánované ke dni 06. 05. 2016. Z výsledků zkušebního provozu k dnešnímu dni předpokládáme, že tento termín bude dodržen a dílo úspěšně zakončeno.