Ekologizace kotlů

Svým zákazníkům nabízíme řešení ke snižování emisí a rekonstrukce energetických zdrojů, zejména kotlů spalujících hnědé a černé uhlí.

Snížení emisí řešíme pomocí realizace primárních opatření spočívajících v instalaci nízko emisních práškových hořáků a přerozdělení přívodu spalovacího vzduchu tak, aby spalování probíhalo optimálně s ohledem na tvorbu oxidů dusíku a dosažení nízkých hodnot oxidu uhelnatého, včetně řešení s recirkulací spalin.

Další snížení oxidů dusíku a dosažení emisních limitů požadovaných v roce 2018 je u těchto kotlů zajišťováno nekatalytickou nebo katalytickou metodou (SNCR a SCR).

Snížení emisí oxidu síry a tuhých znečišťujících látek řešíme formou instalace elektrostatických nebo tkaninových filtrů. Pro snížení oxidů síry nabízíme možnost suché nebo mokré vápenné vypírky.

Tato opatření realizujeme ve spojení se spolehlivými partnery pro použité technologie.