Úspěšné ukončení projektu ESPOSA

Projekt ESPOSA absolvoval k červnu loňského roku svých 56 měsíců z 56 plánovaných. Projekt dosáhl většiny svých cílů s relativně malými odchylkami od původního plánu.
V rámci projektových aktivit PBS byly v projektu řešeny oblasti:

1. Podpůrné činnosti pro další vývoj motorů
-          ověřeno modelování výkonových charakteristik motoru v programu GSP
-          alternativní návrh spalovacích komor – verifikováno měřením
-          jednoduchý chlazený turbínový rozvaděč - verifikován měřením
-          obrábění titanových kompresorových kol – proces obrábění zlepšen, úspory prokázány
-          optimalizace licích procesů – dosaženo získání jemné makrostruktury povrchu odlitků oběžných a rozváděcích kol vyrobených ze standartního materiálu INC713LC a z nového materiálu MAR-M 247, získána nová statistická materiálová data
-          odměřena dynamika celého motoru v zástavbě
-          proveden návrh modifikací ozubených kol a proveden předběžný návrh reduktoru s osou výstupu nad osou motoru

2. Dvoukanálový řídicí systém

V rámci těchto aktivit PBS spolupracovala s firmou UNIS. Byl učiněn krok v řešení dvoukanálového provedení řídicího systému (ŘS) pro motory PBS – zajištěn předběžný návrh systému vč. úvodních zkoušek řídící elektroniky.

3. Zkoušky motorů

Proběhly dlouhodobé zkoušky turbovrtulového motoru TP100 na zkušebně PBS – absolvováno asi 2500 hodin, tímto byl potvrzen požadovaný resurs motoru. Dále proběhly zkoušky motoru v barokomoře CIAM – potvrzeny výkonové parametry hřídelového motoru TP/TS100 v celé provozní obálce.

4. Zástavby motorů
- ILOT / I-31T Manager – vrtulová aplikace v tažné verzi, motor zastavěn, probíhala letová ověření (cca 15 hodin)
- MM / ORCA – vrtulová aplikace v tlačné dvoumotorové verzi, motory zastavěny, probíhala letová měření (cca 130 hodin na dvou motorech)
- Winner Helico / B150 – vrtulníková aplikace, motor zastavěn, zkoušky probíhají
IRI – vrtulníková aplikace, motor zastavěn, proběhlo pozemní ověření