cz

Nové zakázky v energetice

PBS Brno a PBS ENERGO, patřící do energetické části strojírenského holdingu PBS GROUP, v prvním čtvrtletí roku 2018 úspěšně uzavřely obchodní smlouvy na realizaci tří zahraničních projektů (jednoho v Polsku a dvou na Slovensku) a jednoho tuzemského. 
Nové zakázky v energetice
Nejvýznamnějším projektem je dodávka nového ekologického kotle spalujícího biomasu největšímu 
výrobci a dodavateli energie pro 175tisícový Olsztyn na severu Polska, firmě MPEC Sp. Z o. o.

V rozsahu dodávky PBS BRNO je horkovodní kotel o výkonu 25 MWt spalující biomasu ve  formě dřevní štěpky o výhřevnosti  paliva  8–12  MJ/kg,  systém  na  snížení  obsahu  NOx  ve  spalinách  (pod  300  mg/Nm3) využívající  metodu  SNCR  (Selective  Non‐Catalytic  Reduction)  a  doprava  paliva.  

Součástí  rozsahu dodávky je rovněž zajištění inženýrských prací, supervize montáže a uvedení kotle do provozu, které je plánované  na  květen  2019.  

Tímto  projektem  přispíváme  k plnění  závazků  investora  na  snižování negativních dopadů energetického  průmyslu  na  životní prostředí, což je  součástí  strategie  také naší firmy. Vstup na perspektivní polský  trh zároveň vnímáme jako slibný příslib do budoucna,“ doplňuje Michal Wdowyczyn.  

PBS  Brno  je  v tomto  projektu  subdodavatelem  hlavního  kontraktora  zakázky,  polské  společnosti 
Energomontaż  Zachód  Wrocław  Sp.  z  o.o.  

Věříme,  že  je  tento  kontrakt  prvním  ze  série  dalších budoucích projektů, které můžeme společně úspěšně realizovat na polském či evropském  trhu.  Je  to ukázka  toho,  jak  může  dobře  fungovat  spolupráce mezi výrobcem  a  dodavatelem  technologií a montážní  společností,  kterou  je  právě  naše  firma,“ komentuje novou  spolupráci  Artur  Mazurek, místopředseda představenstva společnosti Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. 


Další dvě zakázky  realizované na Slovensku mají servisní charakter. Hlavním cílem obou projektů je 
zvýšení provozní spolehlivosti provozovaných technologií, v obou případech kotlů. Ukončení realizace 
obou projektů je plánované na druhou polovinu letošního roku.  


Tuzemský kontrakt se týká dodávky nového turbosoustrojí s generátorem pro společnost DEZA, a. s., 
výrobce  základních  organických  látek  určených  pro  další  chemické  využití.  V rozsahu  dodávky  PBS 
ENERGO je turbosoustrojí, které sestává z parní turbíny STG – T 10,8 a generátoru o svorkovém výkonu 
10,8 MWe, jeho instalace a uvedení do provozu. DEZA, a.s. patří s roční zpracovatelskou kapacitou 450 
000  tun  černouhelného  dehtu  a  160  000  tun  surového  benzolu  mezi  významné  podniky  v  oboru 
na světě. 


Úspěšný vstup na polský trh, získání dvou servisních zakázek na Slovensku a nový tuzemský kontrakt 
jsou výsledkem nastavení nové obchodní strategie celého holdingu PBS GROUP, a.s. Co však zůstává 
jejím hlavním pilířem dlouhodobě, je zaměření na vysokou technickou úroveň, spolehlivost a kvalitu 
výrobků i poskytovaných služeb. Podpis nových zahraničních kontraktů tak upevnil pozici společnosti.

2018_04_09_TZ_Spolecnost-PBS-Brno-uzavrela-ctyri-vyznamne-kontrakty.pdf