SPOLUFINANCOVANÉ PROJEKTY:

Projekty-Upravene.png


Následující projekty byly financovány za pomoci Evropského fondu pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Technologické agentury České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více informací:
 

 

Následující projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií & MPO:


Výzkum odolnosti odlitků radiálních kol turbodmychadel proti termomechanickému namáhání

a techniky zvyšování mechanických hodnot

   
Program: Aplikace VIII
Realizace projektu: 01.01.2021 – 31.05.2023
Partneři: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Smluvní výzkum: UJP PRAHA a. s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024465

Výsledkem projektu bude inovativní ověřená technologie přesného lití odlitků radiálních kol turbodmychadel s vyšší termomechanickou odolností.
Cílem projektu je získání vztahu termomechanické odolnosti odlitků ze superslitin na bázi niklu IN 713LC, MAR-M-247 a B 1914 na použitou technologii přesného lití nových typů. Zdokonalení technologie lití zvýší odolnost proti poškození s garantovanou vyšší životností dílů a umožní aplikaci technik vyvinutých k dosažení vyšších mechanických vlastností odlitků.
Při řešení projektu jsme si vytyčili cíl vyvinout inovativní ověřenou technologii přesného lití odlitků radiálních kol turbodmychadel optimalizovanou pro konkrétní stanovená kritéria termomechanického namáhání k zajištění vyšší termomechanické odolnosti.
 

Vývoj výkonnějšího kryogenního turboexpandéru s elektrickým generátorem

   
Realizace projektu: 01.01.2021 - 31.05.2023
Partneři: Vysoké učení technické v Brně
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024389


Projekt je zaměřen na vývoj nových výkonnějších kryogenních turboexpandérů, které rozšíří stávající produkci turboexpandérů pro nižší chladící výkony. Zvyšování chladícího výkonu je indikováno zejména díky značnému nárůstu reálných poptávek na tento typ stroje. Značná část zákazníků plánuje rozvoj vodíkových technologií, které budou vyžadovat vyšší chladící výkony. V rámci projektu vzniknou dva prototypu kryogenních turboexpandérů-HEXT 200GSG pro výkony do 20 kW a HEXT 300GAG pro výkony 15-100kW.
 

Vývoj inovativního palivového systému pomocných energetických jednotek

   
Realizace projektu: 01.01.2021 - 31.05.2023
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024387
 

Projekt se zabývá palivovým systémem pomocných energetických jednotek (PEJ). Konkrétně se jedná o řešení náhrady stávajícího palivového systému využívaného v PEJ. Očekávaným výsledkem projektu je funkční palivový systém pomocné energetické jednotky, který zahrnuje otáčkově-řízené palivové čerpadlo od partnera Jihostroj Velešín, který bude spolupracovat s dalším partnerem MESIT odpovědným za řídící elektroniku.
 

Výzkum a vývoj technologií přesného lití žárových částí leteckých motorů

a vysoce náročných odlitků turbodmychadel nové generace

   
Program: APLIKACE VII
Realizace projektu: 01.02.2020 – 31.12.2022
Partneři: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Smluvní výzkum: UJP PRAHA a. s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020138

Výsledkem projektu bude inovativní ověřená technologie přesného lití minimálně deseti nových typů odlitků žárových částí leteckých motorů a odlitků axiálních kol turbodmychadel.
Cílem projektu je vyvinout technologie přesného lití nových typů odlitků ze superslitin na bázi niklu. Jedná se o velice náročné odlitky lopatek a kol pro letecké motory a odlitků axiálních kol turbodmychadel. Nové technologie zvýší podíl odlitků ze superslitin na bázi niklu na celkovém objemu výroby Divize přesného lití. Tyto odlitky, s vyšší přidanou hodnotou oproti běžně dodávaným odlitkům, jsou technicky tak náročné, že v Evropě není velká konkurence v tomto oboru.
 

Výzkum a vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků leteckých motorů

a integrálně litých axiálních kol turbodmychadel

   
Program: APLIKACE I. VÝZVA
Evidenční číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004399
Spoluřešitel: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Smluvní výzkum: UJP PRAHA a.s.
Doba realizace:  01.01.2017 – 01.09.2019


 

 

 

Vyvinutí technologie přesného lití minimálně osmi typů nových odlitků integrálně litých axiálních kol turbodmychadel a odlitků leteckých motorů včetně jejího provozního odzkoušení.
 

Klimatizační systémy a pomocné energetické jednotky pro vrtulníky

   
Realizace projektu: 01.10.2015 - 31.03.2019
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004488
Projekt se zabývá klimatizačním systémem a pomocnou energetickou jednotkou vhodnou pro použití a zástavbu ve velkém vrtulníku.  Konkrétně se jedná o ověření funkčnosti, parametrů, spolehlivosti a bezpečnosti těchto systémů/jednotek v zástavbě velkého vrtulníku. Plánovitou činností zahrnující návrh, výrobu, výzkum a experimentální ověření zmíněných vlastností budou získány potřebné informace k finalizaci uvedených systémů / jednotek.
 

Výzkum a vývoj pokročilých technologií přesného lití nových typů odlitků tepelně exponovaných

částí turbodmychadel ze superslitin na bázi niklu

   
Realizace projektu: 27.08.2015 - 23.06.2020
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0./0.0/15_019/0002421
Projekt je zaměřený na výzkum, vývoj a následné zavedení progresivních technologií přesného lití do sériové výroby velice složitých radiálních kol turbodmychadel. Divize přesného lití, která tento projekt v rámci naší akciové společnosti podává, je zaměřena na dodávky odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu. V současné době máme požadavky na dodávky těchto odlitků od renomovaných výrobců turbodmychadel, kteří vyvíjejí turbodmychadla nové generace. Jedná se zejména o firmy ABB Švýcarsko, KBB Německo a MTU Německo. Požadavky konstruktérů těchto moderních turbodmychadel vedou k nutnosti zvládnout technologie přesného lití vysoce žárupevných materiálů tak, aby bylo dosaženo co nejlepších mechanických vlastností odlitků. Nedílnou součástí projektu jsou tedy rozsáhlé vysokoteplotní testy mechanických vlastností použitého materiálu, zejména se zaměřením na creep a únavu, které jsou vzhledem k aplikaci klíčové. Získané poznatky umožňují zvládnutí výroby nových typů vysoce náročných odlitků ze superslitin na bázi niklu a v důsledku toho realizaci sériové výroby nově vyvíjených turbodmychadel. Díky změně technologie výroby projekt rovněž významně přispívá ke snížení energetické a materiálové náročnosti výroby a ke zvýšení ochrany životního prostředí. Při výrobě keramických skořepinových forem se používá u většiny nových typů odlitků pojivo na bázi vody oproti doposud hojně používanému pojivu na bázi lihu. Výsledkem se tak stala ověřená technologie.

 

Realizace vybraných energeticky úsporných opatření ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

 
   
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017363
Cílem projektu je snížit energetickou náročnost výroby a zvýšit energetickou účinnost výrobních a technologických procesů, a to snížením objemu spotřebované elektrické energie.
 

Produktové a procesní inovace v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s.

   
Registrační číslo: CZ.01.1.102/0.0/0.0/16_049/0008770
Cílem projektu je:

1) Rozšíření výrobního programu o výrobu nových produktů - pomocná energetická jednotka (PEJ Z8) a proudové motory (TJ20, TJ40)
2) Zavedení nových moderních technologických postupů výroby přesně litých odlitků.
 

Následující projekty jsou spolufinancovány 

Technologickou agenturou České republiky:

 

Pokročilé technologie přesného lití nových typů odlitků lopatek a lopatkových segmentů plynových turbín

a turbodmychadel z moderních superslitin se zvýšenou životností

   
Program: Program TREND III
Realizace projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023
Partneři: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., UJP PRAHA a. s.
Registrační číslo: FW03010190

Výsledkem projektu bude vyvinutí technologie přesného lití minimálně deseti nových typů odlitků (lopatek stacionárních plynových turbín, mezilopatkových vložek, tepelných štítů, lopatek turbodmychadel nové generace a speciálních chlazených odlitků, u kterých bude použita technologie keramických jader).
 

Pokročilý proudový motor pro letecké použití

   
Program: TREND
Realizace projektu: 01.01.2020 – 31.12.2023
Partneři: UNIS, a.s., Vysoké učení technické v Brně, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Registrační číslo: FW01010519
Hlavním cílem projektu je získání nového typu motoru (proudový turbínový motor pro letecké použití) s tahem 2000-4000N do stádia funkčního vzorku. Souběžnými cíli projektu jsou vývoj potřebných komponent a systémů pro tento motor (spalovací komora, zapalování a řídicí systém).

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2030.
 

Inovativní řídicí systém pro pomocné letecké energetické jednotky

   
Program: TREND
Realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2022
Partneři: MESIT asd, s.r.o.
Registrační číslo: FW01010541

Cílovým řešením je vyvinout novou řídicí jednotku pro pomocné energetické jednotky (PEJ) pro letecké aplikace jako náhrady stávajících, součástkově i morálně zastarávajících řídicích jednotek, jednak pro použití v nově produkovaných PEJ, jednak jako náhradní díl pro budoucí generální opravy a opravy PEJ z provozu.
 

Náhrada povrchových protikorozních a kluzných vrstev leteckých materiálů technologiemi šetrnějšími k životnímu prostředí

   
Program: TREND
Realizace projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022
Hlavní příjemce: Aircraft Industries, a.s.
Další účastníci: JIHLAVAN, a.s.                                 
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.             
SVÚM a.s.                         
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Další účastník   
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Registrační číslo: FW01010017

Primárním cílem projektu je prostřednictvím realizace aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje náhrada dosavadních povrchových protikorozních ochran leteckých materiálů za nové technologie, které jsou životnímu prostředí a lidskému zdraví méně škodlivé. Výstupem projektu budou ověřené technologie pro povrchové ochrany hliníkových a ocelových materiálů, které budou použity na výrobních pracovištích hlavního uchazeče a dalších účastníků projektu pro další výrobu.
 

Aditivní výroba komponent turbínového motoru z žárupevné slitiny Inconel 939

   
Program: ZÉTA
Realizace projektu: 01.05.2020 – 30.04.2022
Partner: MESIT asd, s.r.o.
Registrační číslo: TJ04000314

Cílem projektu je optimalizovat aditivní proces výroby a tepelné zpracování niklové superslitiny Inconel 939 pro komponenty leteckých motorů. Záměrem je plně využít tvarovou nezávislost výrobní technologie pro vznik komplexních dílů a využití simulačního softwaru ANSYS Additive manufacturing pro zvýšení přesnosti a spolehlivosti výroby. Cílem je také výsledné komponenty podrobit testu v reálných pracovních podmínkách.