cz

Soutěžní podmínky

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhají soutěže provozované na webu pbs.cz/soutez
 

Obecné pojmy
Pořadatelem soutěže je První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, IČ 61057801.
 • Soutěžícím rozumíme fyzickou osobu, registrovanou nebo neregistrovanou na webu pořadatele, která se účastní soutěže pořadatele.
 • Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže na stránce soutěže. 

Pravidla soutěže 
 • Účast v soutěžích pořadatele je vždy zdarma.
 • Účastí v soutěži rozumíme odeslání zaslání soutěžní fotografii následujícími způsoby:
  • na e-mail mkt@pbs.cz
  • poštou na První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš    
  • osobně na vrátnici První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš   
 • Zaslané fotografie nesmí být shodné s fotografiemi zveřejněnými na facebook.cz/pbsvb a www.pbs.cz
 • Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 • Účastnit soutěže se smí zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, a jejich rodinní příslušníci.
 • Soutěž je považována za zahájenou od dne 1. 5. 2020.
 • Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem ukončení soutěže. Obě data jsou stanovena pro každou soutěž.
 • Výhercem soutěže se stává soutěžící, kterého vylosuje generální ředitel PBS Velká Bíteš, a. s.
 • Výherce soutěže je vždy oznámen na stránce soutěže, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů od data ukončení soutěže. Registrovaný uživatel bude uveden svým uživatelským jménem, neregistrovaný uživatel rodným jménem a příjmením.
 • Výhra bude soutěžícímu doručena Českou poštou nebo jinou přepravní společností na korespondenční adresu uvedenou při registraci do uživatelského účtu. Soutěžící se souhlasem s těmito soutěžními podmínkami zavazuje, že tyto osobní údaje jsou platné, a tudíž odeslání výhry na adresu výherce proběhne bez předchozího odsouhlasení této adresy ze strany soutěžícího. Doručení výhry soutěžícímu proběhne do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže.
 • Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel nezodpovídá za jakékoliv poškození výhry po jejím doručení výherci. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
Facebookové soutěže 
 • Pro facebookové soutěže platí veškerá pravidla pro soutěže uvedená v tomto dokumentu.
 • Výherce je náhodně vylosován ze všech účastníků facebookové soutěže, kteří splní zadaná kriteria. Vyhlášení proběhne na naší facebookové stránce.
 • Výherce bude kontaktován a požádán o poskytnutí osobních údajů v rozsahu (jméno a příjmení, korespondenční adresa, e-mail) za účelem doručení výhry. 
 • Účastí ve facebookové soutěži uživatel automaticky souhlasí s těmito podmínkami.
 • Naše facebookové soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem a Facebook za ně neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje soutěžící pořadateli, nikoli Facebooku.
 
Pořadatel
 • Pořadatel je povinen informovat soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem soutěže. Tato informace proběhne formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu soutěžícího, nebo telefonicky na telefonní číslo soutěžícího a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. 
 • Výhra bude doručena výhradně přepravní službou na uvedenou korespondenční adresu výherce, osobní převzetí není možné.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel neručí za poškození výhry způsobené přepravcem při doručování výhry na adresu výherce.
 • Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách.
   
Soutěžící
 • Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže dobrovolně.
 • Komunikace ze strany pořadatele v případě výhry v soutěži proběhne formou oznamovacího e-mailu nebo telefonicky e-mailovou adresu nebo telefonní číslo zadané při zaslání soutěžní fotografie. Soutěžící není povinen na tento e-mail reagovat.
 • Jestliže se nepodaří přepravní společnosti doručit výhru soutěžícímu, bude soutěžící opětovně kontaktován e-mailem od pořadatele. Soutěžící je povinen reagovat na takový e-mail do 3 pracovních dnů. V případě, že je nemožnost doručení způsobena ze strany soutěžícího (např. dlouhodobá nepřítomnost na zadané korespondenční adrese nebo nevyzvednutí výhry uložené přepravní společností na výdejním místě), je pořadatel oprávněn požadovat na soutěžícím náklady spojené s opětovným doručením výhry. V případě, že soutěžící nereaguje ani na opakovanou výzvu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo vylosovat pro danou soutěž nového výherce. 
 • Pokud není soutěžícímu doručena výhra do 20 pracovních dnů od doručení oznamovacího e-mailu, je soutěžící oprávněn kontaktovat pořadatele odpovědí na oznamovací e-mail nebo prostřednictvím kontaktních údajů pořadatele uvedených na webu pořadatele.
 • Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli újmu.
 
Ochrana osobních údajů
Informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete na https://www.pbs.cz/cz/privacy-policy
Soutěžící poskytuje Pořadateli nevýhradní licenci na dobu neurčitou ke všem jím zaslaným fotografiím do soutěže vyhlášené Pořadatelem. Tedy výslovně nabyvatele opravňuje k výkonu práva dílo užít, a to v neomezeném rozsahu. Pořadatel může fotografie rozmnožovat, je oprávněn originál rozšiřovat, pronajmout, půjčit vystavovat a může sdělovat dílo veřejnosti, přičemž bude vždy uvedeno jméno Soutěžícího jako autora díla.

 
Závěrečná ustanovení
 • Soutěžní podmínky jsou v souladu s platnými zákony České republiky. Soutěžící souhlasí, že byl s podmínkami soutěže seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto soutěžních podmínek. V tomto případě pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.
 • Tyto soutěžní podmínky jsou platné od 1. 5. 2020.